Od 1.7.2016 začne fungovať Centrálny register exekúcií, v ktorom si ľudia budú môcť nájsť údaje o aktuálnych exekučných konaniach. Ľudia by sa tak mali vyhnúť zbytočným prekvapeniam, keďže register im ukáže, či nie je voči nim vedená exekúcia, ako aj podnikatelia, ktorí si budú môcť preveriť svojho obchodného partnera. Vznik registra je upravený v zákone o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorý 21.10.2014 schválil parlament.

Centrálny register bude bezplatný pre exekútorov a orgány verejnej správy, pre ostatných bude jeho použitie podmienené registráciou a zaplatením administratívneho poplatku.

Výpis z registra exekúcií je verejnou listinou a v “papierovej” forme ho môže vydať komora exekútorov. Podnikatelia ho môžu využiť napríklad ako doklad pri verejných obstarávania, že proti nim nie je vedená exekúcia.

Nový register takisto zvýši prehľadnosť o exekučných konaniach a dá reálnejší obraz o stave exekúcií na Slovensku.

Centrálny register exekúcii (alebo len CRE) je verejný zoznam, ktorý vedie Slovenská komora exekútorov a zodpovedá za jeho nepretržitú a bezpečnú prevádzku. Do tohto registra má prístup každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje a zaplatí poplatok, ktorý je určený podľa počtu žiadostí za jeden rok

Slovenská komora exekútorov vydá na žiadosť výpis alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je.  Výpis alebo potvrdenie z registra exekúcií sú verejnými listinami preukazujúci stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu ich vydania. Za tento výpis alebo potvrdenie patrí Slovenskej komore exekútorov odmena vo výške 2,50 EUR.

Centrálny register exekúcií neobsahuje údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánoch štátnej správy a samosprávy, rozhodnutia ukončených súdnych sporov či nedoplatkov na poistení, ktoré nie sú podané u žiadneho  súdneho exekútora.

Kontaktujte násNeváhajte kontaktovať súdneho exekútora v  prípade otázok k rýchlemu a efektívnemu vymoženiu pohľadávky v exekučnom konaní.