Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 211a ods. 3 a § 211b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 335/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Zápis, zmena a výmaz údajov o právoplatne neskončenej exekúcii podľa § 211a ods. 1 zákona do centrálneho registra exekúcií (ďalej len „register exekúcií“) sa vykoná do siedmich dní, odkedy sa súdny exekútor (ďalej len „exekútor“) dozvedel alebo mohol dozvedieť o skutočnostiach rozhodujúcich pre zápis, zmenu alebo výmaz týchto údajov, a ak ide o údaje z rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu, do siedmich dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

(2) Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, vykoná exekútor výmaz všetkých údajov o vedenej exekúcii z registra exekúcií do 14 dní, odkedy sa exekútor dozvedel alebo mohol dozvedieť o skončení exekúcie.

§ 2

Exekútor vykonáva zápis, zmenu alebo výmaz údajov podľa § 211a ods. 1 a 2 zákona do registra exekúcií v dávke alebo jednotlivo elektronickými prostriedkami prostredníctvom aplikácie určenej Slovenskou komorou exekútorov (ďalej len „komora“).

§ 3

(1) Prístupom do registra exekúcií je prístup založený na individuálnom vyhľadávaní exekúcií alebo nepretržitom sledovaní exekúcii.

(2) Komore patrí za každý prístup do registra exekúcií odmena, ktorej výška sa určuje v závislosti od počtu prístupov jedného používateľa v období kalendárneho roka takto:

  • a) do 500 prístupov ……………………………. 2 eurá,
  • b) od 501 do 1 000 prístupov …………………1 euro,
  • c) od 1 001 do 10 000 prístupov ……………… 0,50 eura,
  • d) od 10 001 do 500 000 prístupov ………….. 0,25 eura,
  • e) od 500 001 prístupov ……………………….. 0,20 eura.

(3) Prístupom do registra exekúcií podľa odseku 2 je na účely individuálneho vyhľadávania exekúcií zobrazenie

  • a) výsledkov vyhľadávania bez ohľadu na to, či je výsledok pozitívny alebo negatívny alebo či obsahuje údaje o viacerých subjektoch alebo o viacerých exekúciách spĺňajúcich kritériá vyhľadávania, alebo
  • b) konkrétnych údajov o exekúcii.

(4) Prístupom do registra exekúcií podľa odseku 2 je na účely nepretržitého sledovania exekúcií v registri exekúcií

  • a) vloženie subjektu do režimu nepretržitého sledovania exekúcií a súčasné zobrazenie výsledku vyhľadávania podľa odseku 3 písm. a),
  • b) prvé zobrazenie konkrétnych údajov o každej exekúcii alebo
  • c) zobrazenie zmeny vo výsledkoch vyhľadávania podľa písmena a) alebo písmena b).

(5) Za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, patrí komore odmena vo výške 2,50 eura za stranu.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.