• Označenie súdu, ktorý vydal poverenie na vykonanie exekúcie
  • Spisová značka súdu, pod ktorým sa eviduje daná exekúcia
  • Označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie
  • Spisová značka exekučného spisu súdneho exekútora
  • Deň, mesiac, rok udelenia poverenia na vykonanie exekúcie
  • Deň, mesiac, rok vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie
  • Deň, mesiac, rok vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti
  • Označenie vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd
  • Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska
  • Fyzická osoba podnikateľ – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania, identifikačné číslo (ak bolo pridelené)
  • Právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo